Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Napapiirin Pojat. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä lippukunnaksi. Lippukunnan kotipaikka on Rovaniemi ja sen kielenä on suomi. 

Lippukunta on Lapin Partiolaiset partiopiirin jäsen. 

Lippukunnan taustayhteisö on Rovaniemen seurakunta. Taustayhteisö ei ole lippukunnan toimielin, vaan se tukee lippukunnan toimintaa. Lippukunta noudattaa toiminnassaan taustayhteisönsä kanssa tekemäänsä taustayhteisösopimusta.

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu lippukunnan jäsenten vanhemmista. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan toimielin, vaan se tukee lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Lippukunnan toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n periaatteisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma.

Lippukunnan toiminnan tarkoitus on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi lippukunta järjestää partion kasvatustavoitteiden mukaista partiotoimintaa ja vahvistaa partion asemaa sekä toimintaedellytyksiä toiminta-alueellaan. Lippukunta voi järjestää toimintaa myös kohderyhmään kuulumattomille.

Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa toiminnan tarkoitusta varten julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Lippukunta on kaikille avoin, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon.

3 § Jäsenet 

Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka hyväksyy sen säännöt ja tarkoituksen. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain huoltajan suostumuksella. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

4 § Jäsenmaksu

Lippukunnan jäsen on velvollinen suorittamaan sekä vuotuisen jäsenmaksun että mahdollisen liittymismaksun. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu koostuu lippukunnan omasta jäsenmaksuosuudesta sekä Lapin Partiolaiset ry:n ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksuosuudesta. Lippukunta valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n perimään jäsenmaksun yhdistyksen puolesta.

5 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko lippukunnan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös lippukunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen lippukunnasta yhdistyslain erottamisperustein. Jäsen voidaan erottaa myös, mikäli hän toistuvasti aiheuttaa toiminnallaan haittaa lippukunnalle.

6 § Lippukunnan kokous 

Varsinainen lippukunnan kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Lippukunnan kevätkokous järjestetään tammi–huhtikuussa ja lippukunnan syyskokous elo–marraskuussa. Hallitus määrää lippukunnan kokouksen ajankohdan ja paikan. 

Lippukunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen lippukunnan kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai lippukunnan kokous katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. 

Lippukunnan ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle. 

Jokaisella yli 15-vuotiaalla lippukunnan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni lippukunnan kokouksessa.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Lippukunnan kokouksen koolle kutsuminen 

Lippukunnan kokouksen kutsu on asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustauluille, mukaan lukien sähköinen ilmoitustaulu tai lähetettävä lippukunnan jäsenille joko kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen mahdollisuus ohjeineen.  

Mikäli lippukunnan jäsen haluaa saada jonkin asian lippukunnan kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokouksen ensimmäistä mahdollista ajankohtaa.

8 § Lippukunnan kokouksissa käsiteltävät asiat 

Lippukunnan kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus.
 6. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan lippukunnan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Lippukunnan syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
 6. Vahvistetaan talousarvio.
 7. Valitaan lippukunnan hallituksen puheenjohtaja.
 8. Valitaan lippukunnan hallituksen jäsenet.
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Hallitus ja sen tehtävät 

Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu lippukunnan syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, eli lippukunnanjohtaja ja 2–5 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, eli lippukunnan varajohtajan. Hallitus ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu lippukunnanjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan lippukunnan varajohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, lippukunnanjohtaja tai lippukunnan varajohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on 

 1. johtaa, kehittää ja valvoo lippukunnan toimintaa,
 2. edustaa lippukuntaa,
 3. vastata lippukunnan taloudesta ja omaisuuden huolellisesta hoidosta,
 4. valmistella lippukunnan kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua kokoukset koolle ja huolehtia tehtyjen päätösten toimeenpanosta,
 5. hyväksyä lippukunnan jäsenet hakemuksesta ja päättää jäsenten erottamisesta,
 6. pitää jäsenluetteloa, ja
 7. määrätä nimenkirjoittajat sääntöjen 11 §:n mukaisesti.

10 § Taloudellinen toiminta 

Lippukunnan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. 

Vuosikertomus ja tilinpäätös on annettava tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lippukunnan kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa ennen lippukunnan kevätkokousta.

11 § Lippukunnan nimen kirjoittaminen 

Lippukunnan nimen kirjoittaa lippukunnanjohtaja yhdessä hallituksen määräämien henkilöiden kanssa, kaksi yhdessä. Hallitus voi erikseen määrätä nimenkirjoitusoikeuden myös henkilölle, joka kirjoittaa lippukunnan nimen yksin.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia lippukunnan kokouksessa, jos sääntömuutoksen käsitteleminen mainitaan kokouskutsussa ja jos sääntöjen muuttamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) lippukunnan kokouksessa annetuista äänistä.

13 § Yhdistyksen purkaminen 

Lippukunta purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut lippukunnan purkamista. Kokouskutsuissa on mainittava, että kokouksessa käsitellään lippukunnan purkamista. 

Jos lippukunta purkautuu tai se lakkautetaan, lippukunnan varat käytetään partiotoiminnan edistämiseen lippukunnan purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

Rovaniemellä 11.8.2019 Napapiirin Pojat ry hallitus 2019